Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Fundusze unijne inwestują w design. Jak zdobyć dofinansowanie?

Fundusze unijne

Odpowiedni design, uznawany jest przez wiele osób za narzędzie zmian strategicznych w zakresie biznesu. Ułatwia uzyskiwanie zupełnie nowych klientów, pozwala także na zwiększenie obrotów. Niemniej jednak, nierzadko wdrażanie nowych linii, jest bardzo kosztowne, a zatem po prostu nierzadko nieosiągalne dla przedsiębiorców. Na całe szczęście istnieją w naszym kraju programy, które pozwalają na uzyskanie dofinansowania w kwocie przekraczającej nawet 1 mln złotych.

Przedsiębiorcy pochodzący z Polski, począwszy od czasów gospodarczej transformacji, zaczęli doceniać ważne znaczenie, jakie ma design. Stawiają na niego, co widać po wybieranych przez nich kierunkach i strategiach działania. Niestety jednak nie wszyscy spośród nich mają środki albo możliwości zaciągania kredytu na poczet wdrożenia najbardziej pomysłowych projektów albo zaczęcia zmian w przedsiębiorstwie. Z pomocą przychodzi nam tutaj program P.O.I.R., za sprawą którego można wdrażać właściwe strategie, dokonywać inwestycji czy też kupowania środków trwałych. W ramach tego typu programów, biznes krajowy ma szansę sięgnąć po usługi związane z profesjonalnym procesem wzorniczym, w tym między innymi usługi otoczenia rynnowego i audytu wzorniczego, sporej ilości usług doradczych, jak i usług przygotowania strategii opracowywania nowych projektów wzorniczych.

Design dla przedsiębiorców. Na czym polega POIR 2.3.5?

W ramach programu POIR 2.3.5 dofinansowaniu będą podlegały projekty związane z przeprowadzaniem profesjonalnych procesów projektowych mających na celu opracowywanie nowych projektów wzorniczych, za sprawą których wdrożony będzie nowy albo znacznie ulepszony produkt, ale nastąpi także wprowadzenie go na nasz rynek. Ponadto, wsparcie obejmować może zrealizowanie początkowej inwestycji (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) koniecznej celem wdrażania wyżej wymienionego nowego albo poddanego znacznemu ulepszeniu produktu.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt odpowiadać musi na potrzeby osób, które mają szczególne potrzeby, w tym również te indywidualne wynikające chociażby z braku pełnej sprawności (osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach, mających ograniczone znacznie możliwości swobodnego poruszania się; słabo widzących i niewidomych, osób głuchoniewidomych, osób mających niepełnosprawności intelektualne i psychiczne, osób w podeszłym wieku i osłabionych przez różne schorzenia, kobiet będących w ciąży, osób mających małe dzieci, w tym także z dziecięcymi wózkami, osób mających kłopoty z komunikowaniem się z otoczeniem; również ze zrozumieniem języka mówionego lub pisanego, osób mających nietypowy wzrost, w tym także dzieci, osób z nie poręcznym albo ciężkim towarem czy też bagażem).

Jakie są kryteria wyboru projektów?

Oceny projektów dokonuje się na podstawie kryteriów, które zostały zatwierdzone przez Komitet odpowiadający za monitorowanie POIR, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu opisywanego konkursu. Regulamin konkursu oraz inne szczegóły znajdziesz na http://www.a1europe.pl

Dopuszczalny maksymalny poziom dofinansowania projektu

85% na poczet zakupu doradczych usług, które związane są z opracowywaniem albo wdrażaniem nowego czy też poddanego znacznemu ulepszeniu produktu. Pomoc minimalna dla części inwestycyjnej projektu, ustalana jest zgodnie z mapą regionalnej pomocy.

Pula ogólna środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Kwota, która została przeznaczona na poczet dofinansowania projektów, to 70 000 000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), w tym między innymi:

  • zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego – 8 463 000 zł,
  • zlokalizowanych na terenie innych województw, aniżeli mazowieckie – 61 537 000 zł.

Kto może składać wnioski w ramach POIR 2.3.5?

O dofinansowanie w ramach programu POIR 2.3.5, ubiegać się mogą tylko podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw w myśl Załącznika do I rozporządzenia KE o numerze 651/2014 i prowadzący swoją działalność gospodarczą na terenie naszego kraju (z wyłączeniem pięciu regionów we wschodniej Polsce), która została potwierdzona poprzez wpis do właściwego rejestru, zaś ich siedziba i oddziały, (w wypadku firm, które zostały ujęte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, konieczne są także adresy prowadzenia gospodarczej działalności), co jest bardzo ważne, nie są umieszczone na terenie województw Wschodniej Polski, to znaczy województw:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • podkarpackiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego.