Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Odszkodowanie za nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę.

Odszkodowanie

Pracodawcę i pracownika łączy właściwy stosunek pracy, który określa prawa i obowiązki obu stron. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego ustalonym. Z tego tytułu pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie, którego wysokość ustalają między sobą strony. Nawiązanie stosunku pracy następuje z dniem rozpoczęcia wykonywania określonych obowiązków. Pracodawca ma przy tym prawo do rozwiązania umowy o pracę, jednak z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w czasie obowiązywania którego pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca nie zachowuje stosownego okresu wypowiedzenia, wypowiadając w ten sposób umowę o pracę w sposób niezgodny z prawem. Otwiera to furtkę poszkodowanemu pracownikowi, dając możliwość wniesienia roszczenia odszkodowawczego do sądu.

Rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy – co na to prawo?

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jest w prawie dopuszczalne, pod warunkiem jednak zachowania określonego okresu wypowiedzenia, który zwykle wynosi od jednego do trzech miesięcy. W szczególnych przypadkach kodeks pracy dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pozbawienie pracownika tego okresu karencji może wynikać z tzw. dyscyplinarki, czyli rozwiązania umowy z wyraźnej winy pracownika, którego zachowanie w sposób rażący wpłynęło na zaistniałą sytuację. Duże znaczenie dla takiej decyzji pracodawcy może mieć również długotrwała nieobecność pracownika w miejscu pracy bez informowania go o przyczynach, a nawet długi brak kontaktu z pracownikiem. Niemniej ważna może być sytuacja, kiedy wydane zostanie orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Należy pamiętać, że jeśli pracodawca powołuje się na którykolwiek z powyższych argumentów, powinien uzasadnić swoją decyzję i przedstawić konkretne dowody, potwierdzające winę pracownika. W przypadku naruszenia przepisów i celowego działania pracodawcy na niekorzyść pracownika, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za złamanie prawa pracownika, a ten z kolei może ubiegać się o odszkodowanie. 

Wysokość odszkodowania za bezprawne i nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest ustalana na podstawie wynagrodzenia za okres od 2-3 miesięcy, ale nie niższej od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia 

Istnieją sytuacje, w których dla wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia maksymalnie do jednego miesiąca. Pracownik, niezależnie od tego czy umowa jest na czas określony czy nieokreślony, może ubiegać się o odszkodowanie, którego wysokość jest równa wynagrodzeniu za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej, okres wypowiedzenia pracownika jest wliczany do okresu jego zatrudnienia. Osoba poszkodowana może wystąpić z roszczeniami samodzielnie lub powierzyć swoją sprawę kancelarii odszkodowawczej, oferującej pomoc w uzyskaniu odszkodowania w należnej wysokości.

Gdy pracodawca bezprawnie wypowiada umowę na okres próbny

Pracownik zatrudniony na umowę terminową, a zatem za okres próbny lub na czas określony, jest również chroniony przez prawo. Wszelkie naruszenia przepisów przez pracodawców niosą skutki prawne. Poszkodowany pracownik ma możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. W przypadku umowy na okres próbny, jego wysokość zależy od długości okresu, do końca którego miała obowiązywać umowa. W przypadku umowy na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres, po upływie którego umowa miała się skończyć – jednak nie więcej niż za okres trzech miesięcy.